Hakkımızda | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Hakkımızda

Programın Amacı

Uluslararası ticaret önemi gün geçtikçe artan, ekonomik kalkınmanın önemli öğeleri arasında yer almaktadır. Ulusal ekonomiler; yeni teknolojiler, uluslararası ticaret ve yatırımların önündeki azalan engeller, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde küresel ekonomiyle hızla bütünleşmektedir. Küreselleşmenin getirdiği rekabet olgusu günümüz ekonomik ve pazar koşullarında, işletmeler için uluslararası pazarları, yerel pazarlar kadar önemli kılmaktadır. Ayrıca işletmeler için Avrupa Birliği’ne giriş ve uyum sürecinde, bu süreç ile ilgili bilgi sahibi olmaları, uluslararası alanlarda var olabilmeleri için gerekli hale gelmiştir.
Uluslararası pazarlar, yerel pazarlardaki pazar yapısından tüketici davranışlarına, ekonomik istikrardan coğrafi koşullara kadar değişken bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle uluslararası pazarlarda yer alması zorunluluk haline gelen firmalar mevcut ürünlerine pazar aramanın yanında, hedef pazarlardaki tüketicilerin kültürel, ekonomik ve sosyal özelliklerine uygun mal ve hizmetler geliştirmek ve pazarlama programlarını bu farklılıklara göre hazırlamak ve uygulamak zorundadır.
Programın amacı da bu sosyokültürel, teknolojik, ekonomik ve politik farklılıkları anlamlı kılacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, alanın zorunlu kıldığı disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyerek, farklı kültürel, ekonomik, politik ve sosyal ihtiyaçlar ile uluslararası ticaret ve pazarlama arasındaki bağlantıyı bilimsel bir açıklıkla ele almaktır. Bu şekilde programın, uluslararası farklılıkları anlamlandırabilen, bilgilerini pazarlama alanında kullanıp ticaret ve toplumlar arası farklılıkların ticari kazançlara dönüşümünde aydınlatıcı bir rol yüklenen, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilen ve bunların uluslararası pazarlama ve ticaret açısından öneminin farkında olan yönetici, dış ticaret uzmanı, pazarlama yöneticisi gibi profesyonellerin yetiştirilmesine veya söz konusu birikimi akademik alanda kullanmak isteyen genç bilim insanlarının gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.