Yüksek Lisans Ders İçerikleri | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 501 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: İş modellerinde güncel eğilim olarak tedarik zinciri (değer ya da talep zinciri) kavramı, tedarik zinciri süreçleri, tedarik zinciri süreç aşamalarında yaratılan katma değer ve işlevsellik, tedarik zinciri stratejileri, ortaklaşa tahmin planlama ve ikmal, yalın lojistik, global lojistik, işletme operasyonların lojistik ile entegrasyonu, stratejik lojistik yönetimi.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 503 Yöneticiler için İstatistik
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: İstatistikte temel kavramlar, resmi istatistikler, istatistiksel tablolar, istatistiksel veri tabanları, değişkenler ve ilişkiler, varyans analizi,  istatistik veri işleyen paket programlar ve kullanımı.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 511 Uluslararası Ticarette Yeni Trendler
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bölgesel ticari anlaşmaların sağladığı avantajlar, tarım ürünlerinin ticareti, gelişen ülke pazarları, gelişen ülkelerin aralarındaki ticaret (south-south trade), hava taşımacılığı ve ekspres kargo, küresel üretim ağları, e-iş ve e-ticaret, olur-da-gerekirse (just in case) sistemi, tam zamanında (just in time) sistemi , tedarik zinciri güvenliği, KOBİ’lerin uluslararasılaşma süreci.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 513 Dış Ticaret İşlemleri ve Mevzuatı
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Dış ticarette işlem akışı, ithalat ve ihracat işlemleri, teslim şekilleri, maliyet ve teklif fiyatının hesaplanması, tahsil işlemleri, paketleme, nakliye ve sigortalama işlemleri, vesaik ve gümrük uygulamaları, katma değer vergisi, dış ticaret teşvikleri, serbest bölgeler.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 515  Operasyon Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Dersin amacı; operasyon stratejisi, üretim süreçleri ve süreç dizaynı, üretim lojistiği, tahmin yöntemleri, envanter yönetimi, planlama ve kalite yönetimi gibi konuları operasyon yönetimi kapsamında incelemek ve bu konuların gerçek iş hayatında uygulamalarına dair örnekler sunmaktır.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 517 Dış Ticaret Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bu dersin amacı; uluslararası ticarette ithalat-ihracat işlemlerinin ve süreçlerinin etkin bir biçimde yönetilmesinin temel ilkelerini benimsetmektir. Ders boyunca; akreditif, paketleme ve taşımacılık gibi gerçek iş hayatından uygulamalar örnek gösterilerek bu sürece dahil olan tüm partilerin bakış açılarına değinilecektir. Bu dersin sonunda; ticarette kültürler arası farklılıklar, bankaların ve taşıma işleri organizatörlerinin uluslararası ticaretteki rolleri, döviz kuru yönetimi ve uluslararası ticarette kullanılan evraklar hakkında geniş bir biçimde bilgi edinilmiş olunacaktır.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 519 Entegre Taşımacılık Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bu dersin amacı; karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve intermodal taşımacılık alanında faaliyet gösteren firmaların etkin yönetimleri için gerekli olan stratejileri açıklar.  Bu derste; taşımacılık alanında faaliyet gösteren tüm firmaların, bu sürece dahil olan tüm partilerin (firma, devlet, aracı kurumlar vb…), kullanılan araçların, ekipman ve teçhizatların, altyapının, yükleme ve bilgi akışının sorunsuz devamını sağlayan tüm sistem ve teknolojilerin entegre bir biçimde yönetilmesi konusu ele alınır.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 521 Liman ve Terminal Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Liman operasyonlarında terminal, denizyolu ile karayolu-tabanlı lojistiği bağlayan temel bir birimdir. Her bir terminalin genellikle birbirine benzemeyen kendine ait kanun ve kuralları, süreçleri ve amaçları vardır. Terminal yönetimi her bir sistemin gerekliliklerini yerine getirirken aynı zamanda maliyet-etkin, güvenli ve etkili bir biçimde yüklerin gemiden limana, limandan gemiye hareketini sağlar. Teminallerin bu görevi, modern taşımacılığın gereksinimleri olan kişiye özel teslimat süreleri ve sermaye harcamaları nedeniyle daha da güçlenmiştir. İyi bir terminal yönetimi, hem etkin ve esnek günlük operasyon kabiliyetine sahip olmalı hem de aynı zamanda işin uzun vadede gelişmesine de katkıda bulunmak durumundadır. Bu dersin amacı; liman ve terminallerin etkin yönetilmesi için gereken stratejileri ortaya koymaktır.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 523 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Mevzuatı
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Uluslararası ekonomi ve ticaret hukukunun temel ilkeleri, uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen kurallar ve uygulamalar, uluslararası satışlar, Dünya Ticaret Örgütü, GATT ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) amaçları ve işleyişi, Avrupa Merkez Bankası’nın işlevi.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 525 Dış Ticaretin Finansmanı
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bankacılık ve dış ticaret ilişkileri, dış ticaret ödeme şekilleri, dış ticaret finansman belgeleri, uluslararası garantiler, Eximbank, alternatif dış ticaret finansman teknikleri, döviz ve döviz piyasası işlemleri.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 531 Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Olasılık dağılımları, örnekleme yöntemleri, veri toplama ve anket hazırlama, ölçme ve ölçekleme, ölçek türleri, hipotez testleri, veri analizi, tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, doğrusal ve çoklu regresyon modelleri, varyans ve kovaryans analizi, korelasyon katsayısı, faktör ve kümeleme analizleri, zaman serileri analizi, SPSS uygulamaları, araştırmada etik sorunlar/etik dışı davranışlar ve önlenmesi, araştırmada temel etik ilkeleri, etik ve meslek kavramı, yayın etiği ve temel ilkeleri, araştırma etik kurulları.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 522 Lojistik Mevzuatı ve Kuralları
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Lojistik yönetimi için gerekli olan yerel uluslararası yasalar, kurallar ve esaslar, yasal sorumluluklar, taşımacılık ve lojistik hukuku, sözleşmelerin yapılması ve yürürlüğe konması, finansal kiralama sözleşmeleri, sigorta mal ve hizmet hareketleri ile ilgili uluslararası anlaşmalar, uyuşmazlıkların çözüm usulleri, kurumlar, uluslararası terimler, tehlikeli maddeler, gümrük ve vergi düzenlemeleri.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 520 Özellikli Mallar Lojistiği
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bu ders uluslararası özel tehlikeli madde kodlarını ve bunların elleçlenmesini, depolanmasını ve nakliyesini düzenleyen yasal kuralları sunmaktadır. Bu kuralların işletmelerin ekonomilerini ve lojistik süreçlerine nasıl etki ettikleri bu derste analiz edilmektedir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 518  Satın Alma, Stok ve Depo Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bu ders tedarik zinciri içerisindeki üç önemli lojistik fonksiyonu olan satın alma, depolama ve dağıtım konularının detaylı bir şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. Özellikle üretim ve perakende işletmelerinin malzeme edinimi, pazarlara dağıtım ve tedarik zinciri üzerindeki farklı konumlarda depoculuğun fonksiyonları ve hedefleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 516 Depo Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bu ders; depo ve envanter yönetimi stratejilerini içeren bir tedarik zincirinin optimizasyonu, gelişimi ve yönetimi konularını ele alır. Satın alma alanında göre yapan profesyonellere başarılı bir operasyonun temel ilkelerini benimseretek satın alma operasyonlarının ihtiyatlı envanter yönetim teknikleriyle desteklenmesini sağlar. Ders şu konuları içermektedir: insan ve örgüt, ekipman ve altyapı, girdiler, bilgi teknolojileri ve ölçüleri, satış ve pazarlama.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 514 Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrol, toplu üretim planlama, stok kontrol sistemleri, süreç yönetimi ve kapasite planlama, modelleme, doğrusal programlama, optimizasyon problemleri, iş tasarımı, kalite kontrol.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 512 Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilişim Teknolojileri
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde bilgi teknolojilerinin rolü, otomatik tanımlama sistemleri, kurumsal kaynak planlaması (ERP), tedarik zinciri yönetimi yazılımları, depo yönetim sistemi, taşıma yönetim sistemi, ileri planlama program paketleri, haberleşme teknolojilerinin işlevsellikleri, global konumlandırma sistemleri (GPS), bilgi teknolojileri vasıtası ile işletme ve lojistik operasyonların entegrasyonu.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL510 – Blockchain Teknolojisi ve Lojistik
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Blockchain teknolojisi ve blockchain’in finans endüstrisi ile olan ilişkisi, blockchain teknolojisinin kullanım alanları ve bu teknolojinin en etkin olduğu alanları, finans sektörünü nasıl etkilediğini ve yeni fırsatların nasıl üretilebileceğini kapsar.

Bu teknolojinin getirdiği yenilikler nedeniyle çeşitli sektörlerde meydana gelen ve gelecek olan değişiklikleri anlamanızı sağlar. Bankacılık ve dijital para birimlerinin finansal ve düzenleyici etkilerini, Blockchain’in temellerini ve etkisini anlayarak endüstride etkin bir stratejinin nasıl oluşturulacağını ayrıntılı olarak kapsamaktadır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 504 Uluslararası İşletme Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, globalleşme çerçevesin de genişleyen işletmecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek, uluslararası işletmecilik çevresini tanıtmak, işletmelerin uluslararasılaşma nedenleri ve uluslararası pazarlara giriş yöntemlerini açıklamaktır. Uluslararası işletme yönetimi ile ilgili teoriler ve uygulamalar üzerinde ayrıntılı bilgi verilecektir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 502 Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Uluslararası pazarlama kavramları, pazar değerlemesi ve seçimi, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, uluslararası iş kültürleri, hizmet pazarlaması pazarlamanın temel fonksiyonu olarak dağıtım ve uluslararası pazar lojistiği, alınan ve satılan bir hizmet olarak lojistik hizmeti pazarlaması.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 524 Standardizasyon ve Akreditasyon
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Uluslararası ticarette teknik düzenlemeler ve kontrol mekanizmaları, uluslararası ölçüm sistemi, ürün ve servislerin dış ticaret ve akreditasyonunda öngörülen ölçme, değerlendirme, yeterlilik, kalibrasyon ve standardizasyon.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 526  Kültürlerarası Yönetim
Kredi / AKTS: 3/8
Ders İçeriği: Uluslar arası bir çevrede ticaret yaparken karşılaşılan en önemli sorun, kültürel farklılıkları anlayabilmek ve buna entegre olabilmektir. Bu başlık altında, dersin amacı kültürel meselelerin önemi ve bunun stratejik karar verme sürecindeki öneminin altını çizmektir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 528 Seminer
Kredi / AKTS: 1/8
Ders İçeriği: Yüksek lisans öğrencilerinin ilgi duydukları alanlardaki yayın ve çalışmalarla ilgili yapacakları sunum ve tartışma

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL 500 Tez Çalışması
Kredi / AKTS: 0/30
Ders İçeriği: Tezli yüksek lisans öğrencileri için uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili güncel araştırma konuları ve yöntemlerinin bir araştırma niteliğinde incelenmesi.