Doktora Ders İçerikleri | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Doktora Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL610 Lojistik Sistem Analizleri
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders; lojistik problemlerinin çözüm süreçleri analiz araçları ve teknikleriyle ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı:  UTL609 Lojistik Faaliyet Metotları ve Sistemleri
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders; mikro analiz lojistiği ve taşıma servislerini (müşteri servisi, sipariş yönetimi, dağıtım operasyonları, 3. Parti tedarikçiler) içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: UTL608 Taşıma Planlaması ve Çevresel Uyum
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders; taşıma planlaması süreçleri ve çevresel uyum ile ilgili genel bir bakış sunarken; taşıma sistemiyle ilgili prosedürleri ve politikaları içermektedir. Ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası kanunlar ve bunların birbirleriyle ve organizasyonlarla uyumu üzerine odaklanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: UTL607 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Vaka Çalışmaları
Kredi / AKTS:  (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15
Ders İçeriği: Bu ders;  öncelikle askeri operasyonlardaki vaka analizlerini içermekte olup; çözümleriyle beraber lojistik vakalar ve bireylerin-organizasyonların bu vakalar karşısında nasıl karar verdikleri üzerinde odaklanmaktadır. Ayrıca tedarik zinciri duyarlılığının azaltılması veya elemine edilmesi süreçlerinin başarı veya başarısızlık üzerindeki analizleri de dersin konusunu oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı:  UTL606 Uluslararası Finans
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15
Ders İçeriği: Uluslararası Finans, Para Sistemleri, Ödemeler Dengesi, Finansal Piyasalar, Döviz Piyasaları, Kur Riski ve Kur Riskinin Yönetilmesi, Vadeli Döviz Piyasaları ve Opsiyonlar, Temel Parite Koşulları, Döviz Kur Değişimi ve Tahmini, Uluslararası Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Uluslararası Öz sermaye Kaynakları, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Bankacılık ve Eximbank, Dış Ticaretin Finansmanı ve Akreditif.
Ders Kodu ve Adı: UTL605 Lojistik Yönetiminde Modelleme
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15
Ders İçeriği: Doğrusal programlama ile modelleme, Simpleks yöntemi, Duyarlılık analizi, Dualite ve optimallik sonrası analiz, Ulaştırma modelleri, Ulaştırma algoritmaları, Ağ modelleri, Ağ algoritmaları, Hedef programlama, Tamsayılı doğrusal programlama, Modelleme vaka analizleri.
Ders Kodu ve Adı: UTL604 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15
Ders İçeriği: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15Uluslararası Lojistiğe Giriş, Küresel Kaynak Kullanımı ve Ticaret, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Taşımacılık Planlaması, Karma Taşımacılık ve Kara Taşımacılığı, Deniz Yolu Taşımacılığı, Hava Yolu Taşımacılığı, Limanlar ve Tesisler, Gümrük ve Yasal Düzenlemeler, Ticari Dökümantasyon, Ticaret Finansmanı, Güvenlik, Aracı Kuruluşlar ve  İş Ortakları, Envanter Yönetimi.
Ders Kodu ve Adı: UTL603 Uluslararası Lojistik Stratejileri ve Politikaları
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15
Ders İçeriği: Lojistik sektöründe eğitimin önemini ortaya koymak, demiryolu, karayolu ve suyolu taşımacılığını birleştirilebilir ve kullanılabilir hale getirip intermodal terminaller geliştirmek, uluslar arası taşımacılığı güvenli ve büyük kapasiteli hale getirecek uygulamalar geliştirmek, lojistik köylerin önemine dikkat çekmek, en iyi lojistik uygulamaları belirlemek ve lojistik kurumları arasında tecrübe paylaşımına destek olmak, farklı terminallerde ve ülkelerde yük aktarmalarında kullanılan ekipmanları standartlaştırıcı uygulamalar ortaya koymak ve çevre üzerinde ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkileri (karbon salınımı, gürültü gibi) azaltıcı politikalar belirlemek.
Ders Kodu ve Adı: UTL601 Yöneticiler İçin İstatistik
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:15
Ders İçeriği: Bu ders; Bir Rassal Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansı, Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenlerin Dağılımları, Örnekleme Dağılımları ve Tahmin Etme, Hipotez Testleri: Tek Örneklem, Hipotez Testleri: Çift Örneklem, Ki-Kareye Dayalı Önemlilik Testleri, Regresyon Analizi, Varyans Analizi
Ders Kodu ve Adı: UTL611 Tedarik Zinciri Yönetimi, Strateji ve Uygulamalar
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders; tedarik zinciri yönetimi ile ilgili vakaların çözüm ve analizlerini ele almaktadır. (takım çalışması, komünikasyon, iş becerileri)
Ders Kodu ve Adı: UTL612 Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kredi / AKTS:  (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders; müşteri hizmet ilişkilerinin maliyet kararları üzerindeki gelişimi ve etkisi ile ilgili bir genel bakış içermektedir. Derste işlenecek konu başlıklarından bazıları, müşteri memnuniyeti programlarının gelişimi,  müşteri hizmet ölçütlerinin elde edilmesinde kullanılan metotlar, kurum felsefesi olarak müşteri memnuniyeti ve etkili müşteri memnuniyeti stratejilerinin uygulanmasındaki engeller şeklindedir.
Ders Kodu ve Adı: UTL613 Ulaştırma Yönetimi
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders temel maliyet yapıları, pazardaki rekabet ve servis karakteristikleri açısından çeşitli taşıma tipleri arasındaki temel farklar üzerine odaklanacaktır. Tüm taşıma şekillerinde yöneticilerin karşılaştıkları, pazara girme kararları, fiyatlandırma, rekabetçi tepkiler, hizmet düzeyleri, sermaye yapısı ve düzenlenmemiş bir ortamda büyüme hedefleri ve ayrıca ulaştırma stratejilerinin tedarik zincirinde karar verme üzerindeki etkileri gibi geniş bir yelpazedeki konular tartışılacaktır. Ders, bitmiş ürün hareketlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünü vurgular. Konular, taşımacıların seçimi, taşımada kontrat geliştirilmesi, özel filoların rolü ve taşıma hizmetlerinin dışarıdan teminini içerir.
Ders Kodu ve Adı: UTL614 Uluslararası Ekonomik Analiz
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Türkiye’nin ticari ilişkide olduğu ülkeler, Bölgesel Ekonomik Birlikler ve İşbirliği Grupları, Avrupa Birliği, Türkiye’nin Ekonomik Bölgeler ile Ticareti, Dış Ödemeler Bilançosu , Ödemeler Dengesi Açıkları, Nedenleri ve Çözümleri, Fiyat Mekanizmaları ve Kur Etkileri , Milli Gelir Etkileri , Faiz Değişimi ve Etkileri, Devlet Müdahalesi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Sistem Tartışmaları, Para-Sermaye Piyasaları ve İktisadi Kalkınma Doğrudan Sermaye Yatırımları, Uluslararası Teknoloji ve Bilgi Transferi- İşgücü Akımları , Dünya Bankası ve UNDP Programları: Yoksullukla Mücadele, Reform Arayışları ve G-20’nin rolü.
Ders Kodu ve Adı: UTL615 Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikası
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Merkantalizm ve mutlak üstünlükler, Karşılaştırmalı üstünlükler, Standart teoriler, Arz ve talep modelleri, teklif eğrileri, Heckscher-Ohlin Teorisi, Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret, Teknolojik farklılıklar, çevre standartları ve uluslararası ticaret, Üretim faktörlerinin büyümesi ve teknik ilerleme, Büyüme ve uluslararası ticaret, Tarife dışı engeller, İktisadi bütünleşme aşamaları, Döviz kuru teorileri.
Ders Kodu ve Adı: UTL616 Uluslararası Ekonomi Politikaları
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Klasik ticaret teorileri, neo-klasik dış ticaret teorileri, liberal ekonomik sistem ve yeni ekonomi, ticaret politikaları, korumacılık ve politik ekonomi, döviz kuru rejimleri ve döviz piyasası, uluslararası ticarette riskler, uluslar arası ticaretin kalkınmaya etkisi, ticari, politik, kur ve iş ortamı riskleri bu derste ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: UTL617 Güncel Ekonomik Sorunlar
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu derste küreselleşme bağlamında, dünya ekonomisindeki gelişmeler, uluslar arası ekonomide bölgesel işbirlikleri, uluslar arası ticaretin ülkelerarası yapısı ve uluslar arası ticaret sözleşmeleri, gelişen ülke pazarları, gelişen ülkelerin aralarındaki ticaret ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: UTL618 E-Ticaret Stratejileri
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: E-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortamın saptanması, E-Ticaret uygulama türleri, E-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme, E-Ticaretin fizibilitesi, E-Ticaret ihtiyaç analizi, Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum, E-İş modelleri, Internet üzerinden pazarlama, Çevirim içi finansal hareket, Internet üzerinden vergilendirme, Yasal, etik ve sosyal yönleri.
Ders Kodu ve Adı: UTL619 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Bu ders; tedarik operasyonlar ve lojistik yönetimi hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Ürün akış yönetimini bir ürünün ham maddeden başlayarak nihai tüketiciye sunulana kadar ele alınmakta ve incelenmektedir. Küresel tedarik zincirinin özellikleri işletme performansı ve tedarik zinciri arasındaki ilişki 3PL,4PL gibi lojistik hizmet sağlayıcısının tedarik zinciri yönetimi içerisindeki rolü, tedarik zincirinde küresel ölçekte risk yönetimi konuları ele alınarak öğrencilerin küresel bakış açısıyla tedarik zinciri yönetimini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: UTL620 Araştırma Tasarımı ve Bilimsel Etik
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği:  Bu ders kapsamında işlenecek konular arasında araştırmada etik dışı davranışlar ve önlenmesi, etik kuramları, yayın etiği, yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri, yazarlık hakkı sorunları, araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuat, araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri; temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları ele alınmaktadır. Belli başlı bilimsel araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirilmekte ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlanmaktır.
Ders Kodu ve Adı: UTL621 Ulaştırma ve Lojistik Ekonomisi
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Lojistik ekonomisinin amacı ve özellikleri, Lojistik sitemlerinin iktisadi özellikleri, Lojistik Talebi: yük taşıması ve yolcu taşıması, Lojistik Arzı Ve Maliyetleri, Maliyet kavramları, Lojistik Maliyetleri: Sabit tesisler ve araç fiyatlaması, İktisadi değerlendirme ve yatırım ölçütleri, lojistik planlaması, Ulaştırma ve lojistik ağları, lojistikte sistem analizi.
Ders Kodu ve Adı:  UTL622 Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilişim Sistemleri
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği:  Uluslar arası bir çevrede ticaret yaparken karşılaşılan en önemli sorun, kültürel farklılıkları anlayabilmek ve buna entegre olabilmektir. Bu başlık altında, dersin amacı kültürel meselelerin önemi ve bunun stratejik karar verme sürecindeki öneminin altını çizmektir.
Ders Kodu ve Adı: UTL624 – Blockchain Teknolojisi ve Uluslararası Dijital Paralar
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği:  Blockchain teknolojisinin temel ilkeleri, küresel boyutu, kripto para birimlerinde Blockchain’in kullanım durumu, bitcoin ve kripto para birimleri ayrıntılı olarak işlenecektir. Kripto para birimlerinin faaliyet gösterdiği teori ve ilkeler, müşteriler, cüzdanlar, işlemler dahil olmak üzere temel kripto paraların pratik kullanım alanları araştırılacaktır. Kripto para ekosisteminde finansal hizmetler incelenecek olup kripto para birimlerinin bankacılık, finans, yasal ve düzenleyici çevre ile mevcut potansiyel etkileşimleri tartışılacaktır. Kripto paraların bir inovasyon perspektifinden nasıl görülebileceği ve gelişmekte olan dünya için ne gibi fırsatlar sunduğu ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: UTL 552 Lojistik  Bilimine Giriş
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Temel Kavramların Tanımlanması ve Açıklanması / Fiziksel Dağıtıma ve Lojistiğe Giriş / Lojistik Sistemleri / Ürün ve Lojistik / Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi / Sipariş Yönetimi ve Müşteri Servisi / Koruyucu Paketleme ve Malzeme Taşıma / Trafik Yönetimi / Envanter Yönetimi İlkeleri / Dağıtım Merkezleri ve Depolama / Lojistik Maliyetleri ve Maliyet Takası / Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Lojistik / Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik / Tedarikçi Seçimi ve Geliştirme / Talep Yönetimi / Hızlı Tepki / Satıcı Envanter Yönetimi / Lojistik Seçenekleri / Stratejik Ortaklıklar ve Performans Yönetimi / Satın Alma Malzeme Yönetimi ve Çok Şirketli Lojistik Planlaması
Ders Kodu ve Adı: UTL 551 İşletme Bilimine Giriş
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.
Ders Kodu ve Adı:  UTL 600 Seminer
Kredi / AKTS: (Teori:3 – Uygulama:0 – Kredi:3) AKTS:8
Ders İçeriği: Doktora öğrencilerinin ilgi duydukları alanlardaki yayın ve çalışmalarla ilgili yapacakları sunum ve tartışma.