Staj / CO-OP | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Staj / CO-OP

CO-OP Nedir ?

“CO-OP” (Cooperative Education) Üniversite – İş dünyası işbirliğine dayalı bir eğitim modeli olup, öğrencinin lisans öğrenimi sırasında bir firmada veya kurumda çalışmasını gerektirir. Amaç; teorik eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmektir. CO-OP eğitimiyle çalışma hayatına hazırlanan öğrenciler, bu sayede mezun olduktan sonra iş yerindeki öğrenme süresini en aza indirirler.

CO-OP İşleyiş Şemasını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız

CO-OP’un öğrenciler açısından faydaları nelerdir ?

-Sınıfta öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulurlar.

-Mesleki deneyim, algı ve farkındalıklarını derinleştirirler.

-Kariyer ve yaşam planlarını oluşturur, mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirirler.

-Mezuniyet sonrası çalıştıkları kurumda işe devam imkânı bulabilirler.

-Sürekli ve reel iş iletişimiyle mülakat, müzakere tekniklerini ilerletirler, vizyon edinirler.

-Özgüvenleri yükselir, kendilerini ifade etme yetkinliklerini geliştirirler.

-Organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini artırırlar.

-Öğrenciyken gelir elde etmeye başlarlar ve finansal farkındalıklarını artırırlar.

-Henüz öğrenciyken, profesyonel kimlik, kartvizit edinirler.

-Sektörel bağlantılarla iyi bir network oluştururlar.

-CV’lerine bir yıllık profesyonel iş deneyimi, gerçek tecrübe detayı yazarlar.

-Diğer mezunlardan farklı olarak; iş hayatlarına hem prestijli bir diploma sahibi, hem de kaliteli bir kurumda profesyonel tecrübe edinmiş olmanın avantajıyla başlarlar.

 

CO-OP Öğrencisi Kimdir ?                                                                                  

CO-OP Öğrencisi; bölümünde almak zorunda olduğu tüm dersleri alan, Genel Not Ortalaması 2.00 olan ve ders yükümlülüğünü tamamlamaya alttan devam zorunluluğu olmamak kaydı ile en fazla beş (5) dersi kalan öğrencidir.

CO-OP Dönemi ne zaman başlar ?

CO-OP dönemi esas olarak Ders Planındaki 8. Yarıyıldır. Ancak, gerekli şartları karşılayamayan öğrenciler bu eğitimi daha sonraki herhangi bir yarıyılda alabilirler. Yaz aylarında CO-OP eğitimi yapılamaz.

Herkes CO-OP yapabilir mi ?

İlgili bölümlerde son sınıf sekizinci yarıyıla gelen her öğrenci CO-OP eğitimi yapamaz. Sadece “CO-OP Öğrencisi” şartlarını taşıyan öğrenciler bu programa başlayabilirler.

CO-OP eğitiminin başvuru süreci ne zaman başlar ve biter ?.

Akademik takvime göre derslerin kesilmesine iki hafta kala başlar ve derslerin kesilmesi ile sona erer.

CO-OP eğitiminin süresi nedir ?

CO-OP eğitimi, tamamı bir tek firmada/kurumda yapılan kesintisiz bir çalışma olup, süresi 14 haftadır (bir yarıyıl).

CO-OP Denetleme Kurulu (CO-OP DEK) nedir ve ne iş yapar ?

CO-OP DEK, CO-OP eğitiminin uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek üzere ilgili Dekanlıkça oluşturulan kurul olup, aşağıdaki işleri yapar:

-Üniversite, işletme/kurum, bölüm ve öğrenci arasında koordinasyonu sağlar.

-Protokollerde bölümlere, şirkete, alana uygun özelleştirme ve revizyonları oluşturur.

-Endüstrilerin ihtiyaç ve taleplerine göre akademik program, ders ve içerik önerilerinde bulunur.

-Öğrencilerin kariyer hedeflerini, yeteneklerine ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturmaları için danışmanlık hizmetleri verir.

-Kurumlara üniversitenin akademik programları hakkında bilgi verir.

-Gerektiğinde programı ve özellikle uygulamaları gözden geçirir, aksaklıkları belirler ve Dekanlığa değişiklik önerilerinde bulunur.

-Gaziantep öncelikli olmak üzere, yurtiçinde/yurtdışında CO-OP Eğitiminin yapılabileceği işletmeleri/kurumları tespit eder, listeler ve bunları sürekli günceller ve Web Sayfasında ilan eder.

 

Hangi Firma/Kurum ve Kuruluşlarda CO-OP Eğitimi Yapılabilir ?

Daha önce anlaşma yapılmış olan orta ve büyük ölçekli firmalar ya da öğrencinin teklif ettiği ve CO-OP DEK kurulu tarafından uygun görülen firmalar ile

-Bankaların (kamu ve özel) genel merkez, bölge müdürlükleri ve şubeleri.

-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, ihracatçı birlikleri, sanayi odaları vb.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Müsteşarlıklar,  Rekabet Kurulu, Borsa İstanbul (BİST) vb. kurumlar.

 

ADEK Nedir ?

ADEK; Üniversite tarafından belirlenen ve öğrencilerin CO-OP eğitimlerini yapabilecekleri akredite firma veya kurumlardır.

CO-OP Programı nasıl çalışır ?

“CO-OP öğrencileri,” bu sıfatı kazanmalarını izleyen ilk yarıyılın ders kayıtları sırasında bölümlerinin ders planlarında yer alan ve İktisat Bölümü için İKT400, İşletme Bölümü için İŞL400 ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü için ise UTL400 kodlu Endüstride Uygulamalı Eğitim (ENUYE) dersine kayıt yaptırırlar.

CO-OP öğrencileri fakültenin web sayfasında yer alan ilgili formları doldurur (Öğrenci Tercih Formu) ve Akademik Takvimde belirlenen süreler içinde 5 adet ADEK tercihinde bulunurlar.CO-OP Öğrencileri ilgili formlarla Fakülte sekreterliğine başvuru yaparlar. Yerleştirme işlemi, CO-OP DEK tarafından belirlenen esaslar ile firma veya kurumların talep ve şartları çerçevesinde gerçekleştirilir. İlk tercihte yerleştirilemeyen CO-OP öğrencilerine yeni bir tercih hakkı tanınır.

CO-OP Öğrencisinin başarı durumunun takibi ve değerlendirilmesi amacıyla, Bölüm Başkanlığı her bir öğrenci için bölümden bir öğretim elemanını CO-OP danışmanı olarak atar.

CO-OP eğitiminin sonunda, öğrenciye CO-OP danışmanı tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi verilir. En az DD alan CO-OP Öğrencisi başarılı sayılır.

CO-OP eğitimi tekrarlanabilir mi ?

En az DD harf notunu alamayan öğrenciler CO-OP eğitimini tekrar etmek zorundadırlar. Tekrarının aynı firmada/kurumda mı yoksa başkasında mı yapılacağı, danışman öğretim üyesinin görüşü alınarak CO-OP DEK tarafından kararlaştırılır.

CO-OP eğitimi nedeniyle ekstra ücret ödenecek mi ?

CO-OP Programı normal okul süresine dâhil olup, ekstra ücret söz konusu değildir. Normal eğitim süresinde mezun olamayanlar öğrenciler ücret ödemeye devam ederler. Burslu öğrencilerden öğrenim süresini uzatanlar da ücret ödemeye başlarlar.

CO-OP yapan öğrencinin eğitim süresi uzayacak mı ?

Öğrenci son sınıf bahar yarıyılına geldiğinde CO-OP Öğrencisi şartlarını taşımıyorsa, bu şartları yerine getirdiği yarıyıla kadar söz konusu eğitimi alamaz. Bu nedenden dolayı öğrenim süresi uzayabilir.

CO-OP süresince öğrencilere maaş ödenecek mi?

CO-OP eğitimi için firmalarda çalışmaya başlayan öğrencilere ücret ödenip ödenmeyeceği hususu, ilgili firmanın/kurumun inisiyatifindedir. Ancak bu eğitim esnasında firma/kurum veya Üniversite sigorta giderlerini karşılar.

CO-OP eğitimi nerede yapılabilir?

CO-OP eğitimi, yurtiçi ve yurtdışında, sadece CO-OP DEK tarafından belirlenen ve kendileriyle bir protokol imzalanan akredite firmalarda/kurumlarda (ADEK) yapılabilir.

Yurtdışında CO-OP yapabilmek için hangi koşulları sağlamak gerekiyor?

Bunun için özel şartlar yoktur; CO-OP Öğrenciliği şartlarını sağlayan herkes, yurtdışında ADEK kapsamında olan bir firmada/kurumda söz konusu eğitimi alabilir.

CO-OP bir ön hazırlık gerektiriyor mu?

CO-OP yapacak öğrenciye CV hazırlanması, mülakatta yapılması gerekenler vb. konularda CO-OP DEK tarafından bir hazırlık yaptırılacaktır.

CO-OP eğitimi alacakları CO-OP DEK mi yoksa firma mı seçecek?

Öğrenciler firma veya kurum tercihlerini yaparlar; CO-OP DEK öğrenciyi mülakat aşamasına kadar hazırlar ve firmaya yönlendirir. Adayların seçimi ve mülakatlar firma tarafından yapılır.

CO-OP Öğrencisinin devamsızlık hakkı ne kadardır?

CO-OP Öğrencisi, geçerli bir mazeret nedeniyle (sağlık sorunu ve CO-OP döneminde alınan derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavlarına girme) iş günü cinsinden en fazla %10 devamsızlık yapabilir.

Kayıt Donduran Öğrenciler CO-OP eğitimine ne zaman başlar?

CO-OP dönemine başlamadan geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran bir öğrenci, CO-OP eğitimini müteakip yarıyılda alabilir.

Öğrenciler Yaz Okulundan sonra ne zaman CO-OP yapabilirler?

Yaz Okulu’nda alacağı dersler ile CO-OP Öğrenciliğini hak eden öğrenciler, takip eden Güz yarıyılında CO-OP eğitimine başlayabilirler.