Lisans Ders İçerikleri | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lisans Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: INT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: 1/1
Ders İçeriği:

Dersin kapsamı üniversite tanıtımı ve mesleki bilgilerin yanında bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden oluşan üniversite hayatını tanıtmaktır. Dersin amacı öğrencilerin şu sorularının çözümüne yardımcı olmaktır: Üniversiteli olmak nedir? Üniversite yaşamın hangi değerlerini sunar? Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesindesiniz ? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilke, yaklaşım ve kuralları nelerdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin size sunduğu olanaklar ve hizmetler nelerdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kampüs ve yakın çevresini nasıl tanıyacaksınız? Bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden nasıl yararlanabilirsiniz?

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL107 Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL121 İşletme Bilimine Giriş
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

İşletmenin Temel Kavramları / İşletmenin Çevre İle İlişkileri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmenin Kuruluş Çalışmaları / İşletmelerde Büyüme Modelleri ve Kapasite Türleri / Yönetim ve Organizasyon Fonksiyonu / Finansman Fonksiyonu / Üretim Fonksiyonu / Pazarlama Fonksiyonu / İnsan Kaynakları Fonksiyonu / Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu / Halkla İlişkiler Fonksiyonu / Muhasebe Fonksiyonu / Temel Yönetsel Kavramlar / Temel Yönetim Teorileri / Örgütsel Yapı Modelleri / Finansal Analiz ve Finansman Kaynakları.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL151 Uluslararası Ticaret ve Lojistikçiler için İng. I
Kredi / AKTS: 2/5
Ders İçeriği:

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL121 Temel Matematik I
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Temel Matematik Bilgileri / Permütasyon ve Kombinasyon / Özdeşlikler ve Denklemler / Eşitsizlikler / Küme Teorisi / Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler / Doğrusal Fonksiyonlar ve Uygulamaları / Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar ve Uygulamaları / Diziler ve Seriler / Limit, Türev ve Uygulamaları / Grafik Çizimleri ve Uygulamaları

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL141 Dış Ticaret için Ekonomi I
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Ekonomi Biliminin Tanımı, Yöntemi ve Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi / Temel Ekonomik Kavramlar ve Sorunlar / Talep, Talep Fonksiyonu, Talep Esnekliği ve Tüketici Rantı / Arz, Arz Fonksiyonu, Arz Esnekliği ve Üretici Rantı / Üretim Fonksiyonu ve Firma Maliyetleri / Tam Rekabetçi Piyasa Dengesi ve Fiyatın Belirlenmesi / Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Sonuçları / Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi / Uzun Dönemde Firma ve Endüstri Dengesi / Monopol ve Monopol Piyasasında Kısa ve Uzun Dönem Firma Dengesi / Monopolde Fiyat Farklılaştırması / Monopolcü Rekabet Piyasasında Denge / Oligopol Piyasasında Deng eve Oligopol Teorileri / Faktör Piyasaları ve Üretim Faktörlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi: Emek Piyasası ve Ücret, Sermaye Piyasası ve Faiz Oranı, Toprak Piyasası ve Rant, Girişimci ve Kâr / Dışsallıklar, Sosyal Fayda ve Maliyet, Özel Fayda ve Maliyet / Çevre Sorunlarının Ekonomik Analizi / Piyasa Başarısızlıkları.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL010 Yeni Ürün Geliştirme
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Bu derste önce pazar fırsatlarını analiz etmeyle ilgili araç ve tekniklere, ardından yeni ürün ve hizmetler tasarlamaya ve tanıtmaya odaklanılacaktır. Öğrenciler ayrıca yeni fikirlerinin yazılı ve sözlü sunumunu yapma şansına sahip olacaktır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem), kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL102 Lojistiğe Giriş
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Temel Kavramların Tanımlanması ve Açıklanması / Fiziksel Dağıtıma ve Lojistiğe Giriş / Lojistik Sistemleri / Ürün ve Lojistik / Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi / Sipariş Yönetimi ve Müşteri Servisi / Koruyucu Paketleme ve Malzeme Taşıma / Trafik Yönetimi / Envanter Yönetimi İlkeleri / Dağıtım Merkezleri ve Depolama / Lojistik Maliyetleri ve Maliyet Takası / Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Lojistik / Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik / Tedarikçi Seçimi ve Geliştirme / Talep Yönetimi / Hızlı Tepki / Satıcı Envanter Yönetimi / Lojistik Seçenekleri / Stratejik Ortaklıklar ve Performans Yönetimi / Satın Alma Malzeme Yönetimi ve Çok Şirketli Lojistik Planlaması

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL152 Uluslararası Ticaret ve Lojistikçiler için İng. II
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre- intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL122 Temel Matematik II
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Limit ve süreklilik,Türev, türev hesaplama kuralları,yüksek dereceden türevler./ Kapalı fonksiyonlar ve türevlerinin hesabı./ Artan-azalan fonksiyonlar. İçbükeylik ve Dışbükeylik. Göreceli uç noktaları. Büküm noktaları. Eğri çizimi./ Fonksiyonların optimizasyonu. Ekonomide marjinal kavramı. Ekonomik fonksiyonların optimizasyonu. Marjinal ve Ortalama fonksiyonlar arasındaki ilişki./ Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar. Logaritmanın özellikleri. Üstel ve logaritmik fonksiyonların çözümü./ Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri. Bileşik faiz hesabı.Verilerden hareketle büyüme oranlarının tahmin edilmesi./ Integral hesabı. Belirsiz integral ve integral hesaplama kuralları./ Bir eğrinin altındaki alan. Belirli integral ve özellikleri. Eğriler arasındaki alan./ Değişken değiştirme. Kısmi integral./ Bir nakit akışının şimdiki değeri. Tüketici ve Üretici artığı./ Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler./ İkinci dereceden kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu./ Lagrange çarpanları ile kısıtlı optimizasyon. Ekonomide çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu. Kısıtlanmış optimizasyon./ Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun kısıtlanmış optimizasyonu. Kapalı ve ters fonksiyon kuralları.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

UTL142 Dış Ticaret için Ekonomi II

Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Makro Ekonominin Gelişmesi ve Temelleri / Makro Ekonomik Faaliyetlerin Ölçülmesi: Milli Gelirle İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri / Toplam Talep, Toplam Arz ve Makro Ekonomik Analiz / Klasik ve Keynesgil Makro Ekonominin Temelleri / Basit Keynesgil Model ve Milli Gelirin Belirlenmesi / Paranın Mahiyeti ve Tarihçesi / Paranın Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Klasik ve Keynesgil Görüşler / Bekleyişler ve Esnek-Yapışkan Fiyat Tartışması / Enflasyon / İstihdam, İşsizlik ve Enflasyon / İktisadi Dalgalanmalar / Makro İktisadi Politikalar / Çağdaş Makro Ekonomik Görüşler / Uluslararası Ticaret Teorisi ve Dış Ticaret Politikası / Döviz, Döviz Kuru, Ödemeler Bilançosu ve Dış Denge / Uluslararası Para Sistemi / Uluslararası Faktör Hareketleri ve Ekonomik Birleşmeler / Ekonomik Büyüme ve Gelişme / Ekonomik Sistemler: Kapitalizm, Komünizm ve Kapitalizme Geçiş / Ekonomik Düşüncenin Tarihi Gelişimi

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL201 Genel Muhasebe I
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

İktisadi Faaliyetler ve Muhasebe / Muhasebe: Tanım, Kavram ve Fonksiyonları / Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tabloları / Bilanço ve Kârın Hesaplanması / Hesap Kavramı ve İşleyişi, Kayıt Yöntemleri, Hesap ve Bilanço İlişkisi / Muhasebede Kayıt Araçları: Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri / Muhasebe Süreci: Dönem Başı-Dönem İçi İşlemleri ve Mizanlar / Dönem Sonu İşlemleri / Ülkemizde Kayıt Nizamı / İspat Edici Belgeler / Muhasebe Süreci İle İlgili Örnek Çözümler / Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri / Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Ülkemizde Tekdüzen Hesap Planı / Aralıklı ve Devamlı Envanter Yöntemleri / Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi / Özel Tüketim ve Özel İletişim Vergileri.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İST201 İstatistik I
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

İstatistiğin Tanımı-Anlamı ve Tarihçesi, Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi / Sınıflama ve Gruplama / Seriler ve Grafikler / Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar / Oranlar / Değişkenlik ve Bölünme Şekli Ölçüleri / Endeksler / Olasılık ve Olasılık Dağılımları / Binom Hipergeometrik Poisson Bölünmeleri / Normal Bölünme / Zaman Serilerinin Analizi

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK201 Hukuka Giriş
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Sosyal Düzen ve Sosyal Davranış / Hukuk Kuralları ve Sosyal Davranış Kurallarıyla İlişkisi / Yaptırım Kavramı ve Çeşitleri / Hukukun Alternatif Anlamları / Hukuk Sitemleri / Hukukun Kaynakları: Anayasa, Yasa, Uluslararası Antlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Gelenek, Öğreti ve Yargı Kararları / Hukukun Dalları: Medeni Kanun Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Karma Hukuk Dalları / Özel Hukukun Temel Kavramları: Hak, Borç, Malvarlığı, Hukuki İşlem, Mülkiyet / Anayasa Hukuku / İdare Hukuku / Ceza Hukuku / Usul Hukuku / İcra İflas Hukuku / Devletler Genel Hukuku / Mali Hukuk / Yargılama Türleri / Mahkemelerin Örgütlenmesi / Kamu Hukukunun Temel Kavramları: Devlet, Egemenlik.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT227 Uluslararası İktisat
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi / Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri / Faktör Donatımı ( Hecksher- Ohlin) Teorisi / Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri / Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları / Dünya Ticaretinin Serbestleşmesi: Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler / Dış Ödemeler Bilançosu / Dış Ticaret Politikaları ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişkiler / Uluslararası Ekonomik Sorunlar ve Az Gelişmiş Ülkeler / Uluslararası Para Sistemi: Dünü ve Bugünü/ Uluslararası Para Fonu (IMF) Uluslararası Likidite ve Reform Tasarıları / Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politika Analizleri: İç ve Dış Ekonomik Denge / Açık Ekonomilerde Fiyatlar ve Ulusal Üretim: Toplam Talep ve Toplam Arz Analizleri

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL203 Lojistik Bilgi Sistemleri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Bu ders; tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetimi için gerekli bilgi sistemleri hakkında bilgi vermektedir. Ders süresince, veri, bilgi, veri tabanı, bilgi sistemi, bilgi sistemlerinin alt parçaları, karar destek sistemleri, veri tabanı tasarımı, karar destek sistemleri ve kurumsal uygulamalar konuları üzerinde durulacaktır.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL202 Genel Muhasebe II
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Ticari Mallar Hesabının İşleyişi / Devamlı Envanter Yöntemi / Aralıklı Envanter Yöntemi / Stok Değerleme Yöntemleri / Giderler ve Gelirlerde Dönem Ayrımı / Mali Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi / Maddi Duran V arlıkların Muhasebeleştirilmesi, Amortisman Yöntemleri / Maddi Olmayan Duran Varlıklar / Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Öz kaynaklar / Gelir Tablosu Hesapları / Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Kapatılması / Dönem Sonu İşlemler / Kapanış İşlemleri / Kesin Mizan / Mali Tabloların Düzenlenmesi / Genel Uygulama

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İST202 İstatistik II
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Örnekleme Teorileri / Nokta ve Aralık Tahminleri / Hipotez Testi / Ki-Kare Testleri / Parametrik Olmayan Testler / Doğrusal Korelasyon ve Regresyon / Varyans Analizi / Zaman Serilerinin Analizi ve Tahmin / İstatistiki Karar Verme Teorisi

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK202 Ticaret Hukuku
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Ticari iş / Ticari İşletme ve Çeşitleri / Ticari Yargı / Ticari Hüküm / Tacir ve Tacir Yardımcıları / Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Haksiz Rekabet / Ticari Defterler / Rekabet Hukuku / Şirketler Hakkında Genel Hükümler / Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket / Kıymetli Evrak Hukuku Hakkında Genel Hükümler / Poliçe, Bono ve Çek.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL218 Uluslararası Ticaret Teorileri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Uluslararası Ticaretin Tarihi / Uluslararası Ticarete İlişkin Bilgiler / Uluslararası Ticaretteki Riskler ve Bu Riskleri Ortadan Kaldırma ve Rekabet ve Kalite / Uluslararası Ticarette Taraflar / Sözleşme Şartları / Bölgesel Ticari Oluşumlar / Uluslararası Ticarette Rejimler / Uluslararası Ticaretin İşleyişi / İhracat İşlemlerinde Başvuru Süreci ve İhracat İşlemleri / Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri ve Kullanılan Belgeler / Uluslararası Ticaretin İşleyişi- İthalat İşlemleri / Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri / Teşvik Uygulamaları ve Uluslararası Ticari Faaliyetler Konusunda Örnekler.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL204 Pazarlama İlkeleri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Pazarlama Kavramı ve Pazarlamadaki Değişimler / Pazar ve Pazarlama Çevresi Tüketici Pazarları ve Tüketici Satın alma Davranışı / Kurumsal Pazarlar ve Kurumsal Satınalma Davranışı / Pazar Bölümleme / Hedefleme ve Konumlandırma / Pazarlama Karması Elemanları: Ürün ve Hizmetler Yeni Ürün Geliştirme Süreci, Fiyatlama, Tutundurma (Reklam, Satış Teşvik ve Halkla İlişkiler) / Tutundurma (Kişisel Satış) Dağıtım Kanalları / Doğrudan ve Online Bütünleşik Pazarlama İletişimi.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL301 Yöneylem Araştırmalar I
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Giriş / Yöneylem Araştırmasının Doğuşu / Yöneylem Araştırmasının Gelişimi ve Uygulama Alanları / Matematik Programlama / Doğrusal Programlama / Ulaşım Modelleri Ağ Modeller / Tam Sayılı Programlama / Dinamik Programlama / Karar Teorisi / Oyun Teorisi / Proje Planlama Teknikleri / Kuyruk Modelleri / Simülasyon

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL303 Uluslararası Pazarlama
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Dünya Ticaretinin Tarihi ve Gelişmesi / Uluslararası Pazarlamanın Kültürel Ekonomik Politik ve Hukuki Çevresi / Pazar Seçimi / İhracat İşlemleri / İhracat İçin Araştırma ve İhracatın Örgütlenmesi / Yabancı Pazarlarda Dağıtım / Promosyon ve Fiyatlandırma.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL319 İşletme Finansmanı
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Finansal Yönetimin Amacı ve Tanımı / Finans Bölümünün Örgütlenmesi / Oran Analizi ve Bilanço Tahlil Yeteneği / Finansal Analiz ve Planlama / Bütçeleme Yapma Yeteneği / Kâr Planlaması ve Kontrol / Çalışma Sermayesi Yönetimi / Borçlanma Politikası ve Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Finansman.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL302 Yöneylem Araştırmaları II
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Ulaştırma Modelleri ve Uygun Çözüm / Ulaştırma Problemlerinde Optimal Çözüm / Atama Modeli ve Aktarmalı Ulaştırma Modeli / Şebeke Analizi / Proje Planlama / Envanter Modelleri / İndirimli Envanter Modelleri / Stokastik Envanter Modelleri / P ve Q Sistemleri / Bekleme Hattı Modelleri / Tek Kanallı Kuyruklar / Çok Kanallı Kuyruklar / Tekrar ve Uygulamalar

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL304 Tedarik Zinciri Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Lojistik İşlem Alanları / Tedarik Zinciri Stratejisi ve Konumlandırılması / Katma Değer Sağlayıcı Hizmetler / Sipariş Yönetimi / Talep Tahmini / Bütünleşik Planlama / Satın Alma / Depo ve Stok Yönetiminin İleri Konuları ve Dağıtım Alanları

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL320 Depoculuk ve Envanter Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Bu derste öğrencilere, küresel lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde envanter ve depolamanın rolü ile uluslararası depolama ve envanter yönetimi hakkında bilgiler verilecektir. Ayarıca öğrencilerde geleceğin depolama vizyonları oluşturulacaktır. Bu bağlamda temel rasyonel konsept kapsamında; müşteri hizmetleri, sipariş süreci, envanter yönetimi, taşımacılık, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri, satın alma, dokümantasyon, malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ve ekonomik sipariş miktarı modelleri gibi konular öğrencilere öğretilecektir

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL310 Gümrükleme İşlemleri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Gümrükle İlgili Temel Kavramlar / Gümrük Vergisi Uygulaması / Kıymet Kavramı ve Kıymet Tespit Yöntemleri / Giriş Rejimi / Dahilde İşleme Rejimi / Hariçte İşleme Rejimi / Çıkış-Transit ve Aktarma Rejimleri / Diğer Gümrük Rejimleri ve Serbest Bölgelerde Gümrük Denetimi / Tek Tip Gümrük Beyannamelerinin Kullanılması / Gümrük Mevzuatı.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL401 Uluslararası Lojistik Yönetimi
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Uluslararası Pazarlama Kavramı / İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Yönelme Nedenleri / İşletmelerin Uluslararasılaşması ve Aşamaları / Uluslararası Pazarlamayı Destekleyen Kuruluşlar / Uluslararası Pazarlamada Lojistik / Antrepo, Sundurma ve Depolama / Gümrük Müşavirleri ve İthalat- İhracat Pazarlaması / Uluslararası Lojistikte Taşımacılık

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL427 İntermodal Taşımacılık
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Dersin kapsamında işlenecek temel konular aşağıda belirtilmiştir: Taşımacılık yönetimine giriş Lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiler taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri Türkiye’nin intermodal taşımacılık altyapısının genel bir tanıtımı intermodal taşımacılık yönetiminde çevresel faktörler İntermodal taşımacılık maliyetleri taşımacılıkta fiyatlandırma taşımacılıkta güvenlik sorunu zararlı materyallerin taşımacılığı Trafik yönetimi, şehir taşımacılığı ve sıkışıklık problem taşımacılık projelerinin değerlendirilmesi

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL425 Simülasyon, Modelleme ve Optimizasyon
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sisetmler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL421 İthalat-İhracat Uygulamaları
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

İthalat İşlemleri Ödeme Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi ve İthalat Mevzuatı İle İlişkisi / Akreditif ve Çeşitleri / ICC 500 ve 522’nin İthalat Açısından İncelenmesi / Ödemelerle İlgili Olarak Banka Açısından İthalat Mevzuatı / Peşin İthalat / Takas Yoluyla İthalat / Mahsuben Ödeme / Bağlı Muamele Konularının Öğretilmesi İle İthalat İşlemlerinde Taahhüt / Hesap Kapatma / Transfer Süreleri / İthalat Bedellerinin Döviz Kredisinden Karşılanması / İthalat Bedelinin Karşılanması / İthalatta Terkin / İthalatta Mücbir Sebepler / Tüm Ödeme Yöntemleriyle İlgili Olarak Gümrük Açısından İthalat Mevzuatı / İthalat Mevzuatının Detayları / İthalatta Kullanılan Evraklar ve Sevkiyat Çeşitleri Hakkında Bilgiler / Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgelerin İncelenmesi ve İhracata İlişkin Hükümler İle Onların Uygulama Esasları / Fiili İhracattan Önce Yapılan İşlemler ve Fiili İhracatı Takiben Yapılacak İşlemler Hakkında Bilgiler

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: UTL400 Endüstride Uygulamalı Eğitim
Kredi / AKTS: 6/30
Ders İçeriği:

Bu derste; öğrenciler, derslerde öğrendikleri Teorik bilgileri, üniversite dışından davet edilecek iş adamı, uzman ve sanat erbabı kişilerin katılacağı sohbetler, seminerler, konferanslar vb. etkinliklerle pekiştirecek, sektörleri avantaj ve dezavantajlarıyla tanıyacak, endüstrilerin özelliklerini ve işlerin inceliklerini öğreneceklerdir. Bu çerçevede staj türü uygulamalar da söz konusu olabilecek, ayrıca öğrenciler arzu ettikleri sektörlerde mesleklerin nasıl icra edildiklerini bizzat yerinde görerek ve yaşayarak öğrenebileceklerdir.