Doktora | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Doktora

Program çıktıları

  • Uluslararası ticaret ve lojistik alanında ön lisans ve lisans programlarında görev alabilecek donanımlı bir akademisyen vasfına sahip olmak,
  • Uluslararası ticaret, lojistik, tedarik zinciri, depolama ve dağıtım konularında çalışan ulusal ve uluslararası firmalar için üst düzey yönetici özelliklerine sahip olmak,
  • Lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinde bulunan kamu ve/veya özel kuruluşlarda tedarik zinciri süreçlerini planlayabilen, koordine edebilen, yürütebilen ve kontrol edebilen analitik düşünme gücüne sahip bireyler olmak,
  • İyi, sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilen ve geliştiren ve bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, inovatif ve yaratıcı çözümler geliştirebilen ve bunları uygulamaya geçirebilme becerisine sahip bireyler olmak,
  • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve Tedarik zinciri konularında uluslararası nitelikli akademik yayınlar yapabilme becerisine sahip olmak,
  • Uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri alanlarındaki bir çalışmanın probleminin tanımı, bu problemin analizi için her türlü verinin toplanması, incelenmesi ve analiz edilmesi amacıyla bilimsel yöntem ve kuramları belirleme ve uygulama becerisine sahip olmak,
  • Analitik karar verme metotları ile sorunları nitel ve nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm sunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,
  • Uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri konularında alan çalışması ve güncel vakaları özümseme ve çözümlemeye yönelik stratejiler ortaya koyabilen beceriye sahip olmak,
  • İstatistiki yöntemler ile uluslararası ticareti, lojistik ve tedarik zinciri konularına uyarlayabilme becerisine sahip olmak,
  • Uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri alanları ile ilgili konularda diğer disiplinlerden yararlanma ve disiplinler arası çalışmalar yapabilme yeteneğine sahip olmak.